Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

คำกริยา 3 ช่อง

คำกริยา 3 ช่อง    

คำกริยา ในภาษาอังกฤษตามหลักไวยากรณ์แบ่งออกเป็น 3 ช่อง เรียกว่า “กริยา 3 ช่อง” ซึ่งแต่ละ ช่องก็บอกถึงเหตุการณ์ ในแต่ละช่วงของเวลาได้อีกด้วย กริยาช่องที่ 1 ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต กริยาช่องที่ 3 ใช้กล่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงไปอย่างสมบูรณ์ ทั้งในปัจจุบันและอดีต เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ส่วนสมบูรณ์ ของกริยา หรือ Complement

ตัวอย่าง กริยา 3 ช่อง ขึ้นต้นดัวย A,B

ตัวอย่าง กริยา 3 ช่อง ขึ้นต้นดัวย D,E

ตัวอย่าง กริยา 3 ช่อง ขึ้นต้นดัวย F,G

ตัวอย่าง กริยา 3 ช่อง ขึ้นต้นดัวย H,K,L

ตัวอย่าง กริยา 3 ช่อง ขึ้นต้นดัวย M,O,P,R

ตัวอย่าง กริยา 3 ช่อง ขึ้นต้นดัวย S

ตัวอย่าง กริยา 3 ช่อง ขึ้นต้นดัวย T,U,W

คำที่
Base Form Simple Past Tense Past Participle ความหมาย
(ช่อง1) (ช่อง2) (ช่อง3)
1 awake awoke awoken ตื่น
2 be was, were been เป็น,อยู่,คือ
3 bear bore born ทน
4 beat beat beat ตี
5 become became become กลายเป็น
6 begin began begun เริ่ม
7 bend bent bent หัก, งอ
8 beset beset beset โอบล้อมรอบด้าน
9 bet bet bet พนัน
10 bid bid/bade bid/bidden ประมูล
11 bind bound bound ผูกติดกัน
12 bite bit bitten กัด
13 bleed bled bled เลือดออก
14 blow blew blown เป่า
15 break broke broken แตก, หัก
16 breed bred bred ผสมพันธ์
17 bring brought brought นำมา
18 broadcast broadcast broadcast ออกอากาศ
19 build built built สร้าง
20 burn burned/burnt burned/burnt เผา
21 burst burst burst ระเบิดออก
22 buy bought bought ซื้อ
คำที่
Base Form Simple Past Tense Past Participle ความหมาย
(ช่อง1) (ช่อง2) (ช่อง3)
1 cast cast cast หล่อ
2 catch caught caught จับ
3 choose chose chosen เลือก
4 cling clung clung พิง
5 come came come มา
6 cost cost cost มีราคา
7 creep crept crept คืบคลาน
8 cut cut cut ตัด
9 deal dealt dealt จัดการ
10 dig dug dug ขุด
11 dive dived / dove dived กระโดดน้ำ
12 do did done ทำ
13 draw drew drawn วาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงิน
14 dream dreamed / dreamt dreamed / dreamt ฝัน
15 drive drove driven ขับรถ
16 drink drank drunk ดื่ม
17 eat ate eaten กิน
คำที่
Base Form Simple Past Tense Past Participle ความหมาย
(ช่อง1) (ช่อง2) (ช่อง3)
1 fall fell fallen ล้ม
2 feed fed fed ให้อาหารสัตว์
3 feel felt felt รู้สึก
4 fight fought fought ต่อสู้
5 find found found พบ
6 fit fit fit พอเหมาะ
7 flee fled fled หลบหนี
8 fling flung flung เขวี้ยง
9 fly flew flown บิน, นั่งเครื่องบิน
10 forbid forbade forbidden ห้าม
11 forget forgot forgotten ลืม
12 forego (forgo) forewent foregone ยอม, ไม่เอา
13 forgive forgave forgiven ให้อภัย
14 forsake forsook forsaken สละ, ละทิ้ง
15 freeze froze frozen หยุด, เป็นน้ำแข็ง
16 get got gotten ได้, เอา
17 give gave given ให้
18 go went gone ไป
19 grind ground ground บด
20 grow grew grown เจริญงอกงาม
คำที่
Base Form Simple Past Tense Past Participle ความหมาย
(ช่อง1) (ช่อง2) (ช่อง3)
1 hang hung hung แขวน
2 hang hunged hanged แขวนคอ (regular verb)
3 hear heard heard ได้ยิน
4 hide hid hidden ซ่อน
5 hit hit hit ตี
6 hold held held ถือ
7 hurt hurt hurt ทำร้าย
8 keep kept kept เก็บรักษา
9 kneel knelt knelt คุกเข่า
10 knit knit knit ถัก
11 know knew know รู้จัก
12 lay laid laid วางไข่
13 lead led led นำ
14 leap leaped / lept leaped / lept กระโดด
15 learn learned / learnt learned / learnt เรียน
16 leave left left ออกจาก
17 lend lent lent ให้ยืม
18 let let let อนุญาต
19 lie lay lain นอนลง
20 light lighted / lit lighted จุดไฟ
21 lose lost lost ทำหาย
คำที่
Base Form Simple Past Tense Past Participle ความหมาย
(ช่อง1) (ช่อง2) (ช่อง3)
1 make made made ทำ
2 mean meant meant หมายถึง
3 meet met met พบ
4 misspell misspelled /misspelt misspelled/ misspelt สะกดผิด
5 mistake mistook mistaken ทำผิด
6 mow mowed mowed/mown ตัดหญ้า
7 overcome overcame overcome เอาชนะ
8 overdo overdid overdone ทำมากเกินไป
9 overtake overtook overtaken ตามทัน
10 overthrow overthrew overthrown ปลดจากตำแหน่ง
11 pay paid paid จ่าย
12 plead pled pled อ้อนวอน, ขอโทษ
13 prove proved proved/proven พิสูจน์
14 put put put วาง
15 quit quit quit เลิก
16 read read read อ่าน
17 rid rid rid ขจัด
18 ride rode ridden ขี่
19 ring rang rung กรดกริ่ง
20 rise rose risen ลุกขึ้น
21 run ran run วิ่ง
คำที่
Base Form Simple Past Tense Past Participle ความหมาย
(ช่อง1) (ช่อง2) (ช่อง3)
1 saw sawed sawed/sawn เลื่อย
2 say said said พูด
3 see saw seen เห็น
4 seek sought sought ค้นหา
5 sell sold sold ขาย
6 send sent sent ส่ง
7 set set set จัดวาง
8 sew sewed sewed/sewn เย็บ
9 shake shook shaken สั่น
10 shave shaved shaved/shaven โกน
11 shear shore shorn ตัดขนแกะ
12 shed shed shed เท, กันน้ำ, ทิ้ง
13 shine shone shone เปล่งแสง
14 shoe shoed shoed/shod ซ่อมรองเท้า
15 shoot shot shot ยิง
16 show showed showed/shown แสดง
17 shrink shrank shrunk หด
18 shut shut shut ปิด
19 sing sang sung ร้องเพลง
20 sink sank sunk จม
21 sit sat sat นั่ง
22 sleep slept slept นอน
23 slay slew slain ฆ่า
24 slide slid slid เลื่อน
25 sling slung slung ชักรอก,แขวน
26 slit slit slit สอดกรีดตามยาว
27 smite smote smitten ตีอย่างแรง
28 sow sowed sowed/sown หว่านพืช
29 speak spoke spoken พูด
30 speed sped sped เร่งความเร็ว
31 spend spent spent ใช้จ่าย
32 spill spilled/spilt spilled/spilt ทำหก
33 spin spun spun ปั่น
34 spit spit/spat spit บ้วนน้ำลาย
35 split split split แยกออกจากกัน
36 spread spread spread แผ่
37 spring sprang/sprung sprung กระโดด
38 stand stood stood ยืน
39 steal stole stolen ขโมย
40 stick stuck stuck ติดอยู่กับ
41 sting stung stung ปล่อยเหล็กไน
42 stink stank stunk เหม็น
43 stride strod stridden เดินก้าวยาว ๆ
44 strike struck struck ตี
45 string strung strung ขึ้นสาย, ร้อยลูกปัด
46 strive strove striven ดิ้นรน ต่อสู้
47 swear swore sworn สาบาน
48 sweep swept swept กวาด
49 swell swelled swelled/swollen บวม
50 swim swam swum ว่ายน้ำ
51 swing swung swung แกว่ง
คำที่
Base Form Simple Past Tense Past Participle ความหมาย
(ช่อง1) (ช่อง2) (ช่อง3)
1 take took taken นำไป
2 teach taught taught สอน
3 tear tore torn ฉีก
4 tell told told บอก
5 think thought thought คิด
6 thrive thrived/throve thrived เติบโต
7 throw threw thrown ขว้าง
8 thrust thrust thrust เสือกเข้าไป
9 tread trod trodden เดิน
10 understand understood understood เข้าใจ
11 uphold upheld upheld ยกไว้
12 upset upset upset เสียใจ
13 wake woke woken ตื่น
14 wear wore worn สวม
15 weave weaved/wove weaved/woven ทอ
16 wed wed wed แต่งงาน
17 weep wept wept ร้องไห้
18 wind wound wound ไขลาน
19 win won won ชนะ
20 withhold withheld withheld เก็บไว้
21 withstand withstood withstood ทนฟ้าทนฝน
22 wring wrung wrung บิด
23 write wrote written เขียน

 

 

 

คำขวัญวันเด็กปี 2556

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 255 เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th ได้เผยแพร่คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ที่เขียนด้วยลายมือของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยระบุข้อความว่า “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”โดยตอนท้ายของจดหมายได้มีลายเซ็นของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เซ็นกำกับไว้ด้วย

งานนี้ไม่มี Adsense

ลองใช้บริการ ads แบบไทยๆ บ้างครับ…. ลองติดแบนเนอร์โฆษณา  3 เจ้าที่อยู่ในเมืองไทย ประกอบด้วย
1. Adyim  http://www.adyim.com/

2. Nuffnang http://www.nuffnang.co.th/

3. Bumq http://www.bumq.com/

ผลออกมาอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั่้งครับ

คลิปวิดีโอแนะนำโรงเรียนวัดหนองบัว

คลิปวิดีโอแนะนำโรงเรียนวัดหนองบัว  ใช้ภาพนิ่งมาตัดต่อทำแบบง่ายๆ โดยใช้โปรแกรม Proshow gold

Download ไฟล์ .apk application สำหรับเด็กๆ พัฒนาโดย Phaisan Kaewsang

แหล่งดาวน์โหลด Download ไฟล์ .apk application สำหรับเด็กๆ พัฒนาโดย Phaisan Kaewsang

Easy ASEAN  Easy ASEAN  

ThaiKids พัฒนาทักษะเด็กไทย  ThaiKids พัฒนาทักษะเด็กไทย

Thai Alphabet ฝึกท่อง กไก่ ก-ฮ Thai Alphabet ฝึกท่อง กไก่

Read THAI ฝึกอ่านภาษาไทย Read THAI ฝึกอ่านภาษาไทย

สระไทย Thai Vowels สระไทย Thai Vowels  

นับเลขไทย Thai Number 1 to 10  นับเลขไทย Thai Number 1 to 10

ฝึกท่อง ก.ไก่ - ฮ. for Tablet ฝึกท่อง ก.ไก่ – ฮ. for Tablet

 

ไฟล์ .apk ทั้งหมดรวบรวมไว้ใน Dropbox

สมัครใช้งาน Dropbox ฟรีได้ที่นี่่ครับ Sign up for free! https://www.dropbox.com/referrals/NTExNDYyMTQ0NTk

Download .apk  https://www.dropbox.com/sh/8g0pu6euiju02rh/FVE9mw5_be/android%20app

หากต้องการ Download โปรแกรมทั้งหมดผ่าน Google play store ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Phaisan+Kaewsang

ข้อสอบวัดผลประเมินผล ป.1-6 (พร้อมเฉลย) ตามหลักสูตร 2551

ข้อสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้น ป.1

ดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตคิดเลขเร็ว

ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1

ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.2

ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3

ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4

ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.5

ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.6

ดาวน์โหลดเทคนิคการคิดเลขเร็ว ป.1-6

ที่มา : http://tl-school.com/?cat=337 

 

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี พร้อมเฉลย ชั้น ป.1-6

  • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.1

ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.1 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.1 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.1

  • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.2

ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.2 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.2 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.2

  • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.3

ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.3 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.3 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.3

  • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.4

ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.4 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.4 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.4 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.4

  • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.5

ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.5 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.5

  • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.6

ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.6 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.6 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.6 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.6

ที่มา : http://tl-school.com/?cat=337 

 

 

แท็บเล็ตพีซี ในห้องเรียน ชั้น ป.1

ผมเชื่อว่าหลายท่านคงได้รับทราบถึง  ข่าวการแจกแท็บเล็ตให้แก่เด็ก ป.1 ซึ่งกำลังเตรียมดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถแจกให้ทันในเทอมแรก ปีการศึกษา 2555

          คำถามอยู่ที่ว่าการใช้แท็บเล็ตพีซีในห้อง เรียนของเด็ก ป.1 อายุ 6-7 ขวบ นั้นเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ผมเชื่อว่า หลายท่านคงมีคำถามนี้เกิดขึ้นในใจเช่นกัน

          ข้อดีสำหรับการใช้แท็บเล็ตในห้องเรียนของเด็ก ป.1 มีหลายข้อครับ ท่านที่สนใจลองหาอ่านได้จากคำสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ ได้จากอินเทอร์เน็ต หรือจะดูวิดีโอการให้สัมภาษณ์ของท่าน รมว. จากยูทูบ ที่นี่ก็ได้ครับ http://www.youtube.com/watch?v=6rtDz_QTPmw

          ผมเองก็นั่งนึกถึงภาพดี ๆ ในการใช้แท็บเล็ตของเด็ก ป.1 ได้หลายแบบอยู่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเนื้อหาโต้ตอบที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษตามเสียงต้นแบบ การฝึกบวกลบเลขได้อย่างสนุกสนาน ฝึกอ่านออกเสียงคำต่าง ๆ รวมถึงมีเสียงเฉลยว่า เด็ก ๆ ออกเสียงได้ถูกต้องหรือไม่

          และยิ่งถ้าเป็นการเอางบประมาณไปสนับสนุนการสร้างโรงงานผลิต (หรือโรงงานประ กอบ) เพื่อสร้างแรงงานในประเทศแล้ว ประกอบกับบริษัทผู้ผลิตเนื้อหาในประเทศสามารถสร้างเนื้อหาเพื่อจับใส่ลงไปในแท็บเล็ต ก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อย

          โครงการแจกแท็บเล็ตนี้ คล้ายกับโครงการจะแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นเดียวกัน ของฟิลิปปินส์ (http://www.malaya.com.ph/11192010/info1.html) ซึ่งริเริ่มขึ้นมาในเวลาใกล้เคียงกันด้วยรูปแบบคล้ายกัน แต่ก่อนที่จะนำมาแจกให้ใช้ ทางฟิลิปปินส์เอง ก็ได้มีการศึกษาเพื่อดูผลที่จะเกิดขึ้นกับเด็กที่ใช้ก่อน เกาหลีใต้ซึ่งเป็นผู้ผลิตแท็บเล็ตแอนดรอยด์ชื่อดังอย่าง

          กาแล็คซีแท็บ ก็มีแผนจะนำมาใช้แทนตำราเรียนเช่นกัน แต่จะนำมาใช้จริงในปี 2559 (http://blog.webtrendforum.com/south-korea-plans-to-switch-children-from-textbooks-to-tablet-pc-books/)

          ในทางกลับกัน ผมเองก็รู้สึกถึงข้อเสียของการนำแท็บเล็ตไปปรากฏตัวอยู่ในห้องเรียนของเด็ก ป.1 อยู่หลายข้อเหมือนกัน จนเกิดมีข้อคำถามและข้อเสนอแนะอยู่มากมายหลายข้อ ดังนี้ครับ

          1. คำถามแรกสุด คงหนีไม่พ้นคำถามที่ว่า รูปแบบการใช้แท็บเล็ตในห้องเรียนนั้น มีการวางแผนไว้แล้วหรือไม่ และจะใช้ประกอบในการเรียนการสอนอย่างไร ในวิชาอะไร ครูที่จะต้องรับผิดชอบนำแท็บเล็ตไปใช้ในห้องเรียนนั้น มีความคุ้นเคย รวมถึงได้เตรียมตัวเอง สำหรับการสอนที่มีแท็บเล็ตประกอบในชั้นเรียนไว้ดีแล้วหรือไม่ เพื่อจะได้ใช้สอนในประมาณเดือนพฤษภาคม 2555

          2. ถ้าจะนำไปใช้แทนตำราเพื่อให้ใช้เรียนในห้องเรียนนั้น เด็ก ๆ จะได้อ่านอีบุ๊ก แต่จะแลกมาด้วยการฝึกฝนการเขียนที่ลดลง ความยากลำบากในการจดบันทึก การติดขัดในการพลิกหน้าไปมา รวมถึงความไม่สะดวกในการใช้หนังสือหลายเล่มพร้อม ๆ กัน

          3. มีข้อถกเถียงกันอยู่ในเรื่องที่การใช้อุปกรณ์เหล่านี้ ว่าจะมีแนวโน้มทำให้ผู้ใช้มีสมาธิสั้นลง และทำให้เป็นมนุษย์หลายภารกิจ (Multitasker) เราพร้อมแล้วหรือไม่ที่จะรับมือกับปัญหานี้ เด็ก ๆ ของคุณครูอาจจะฟังไปสักพัก แล้วสลับไปเล่นเกม แชต หรืออื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน คุณครูอาจต้องออกแรงมากกว่าเดิม เพื่อจะดึงความสนใจของนักเรียน แข่งกับบรรดาเกมต่าง ๆ ที่บรรจุอยู่ในเครื่อง

          4. ในโลกอินเทอร์เน็ตนั้น มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กอยู่มาก การป้องกันนั้นทำได้ยาก ผู้รับผิดชอบได้คำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ไว้แล้วหรือไม่ การจะบอกว่า ให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน แล้วให้ทางโรงเรียนป้องกันนั้น ก็สามารถทำได้ระดับหนึ่ง แต่อย่าลืมว่าเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนี้ ไม่ได้มีแค่ในเว็บไซต์ที่มีแต่เรื่องนั้น ๆ เท่านั้น ในบางเว็บไซต์ที่เป็นเว็บธรรมดาทั่วไป เช่น ยูทูบ ก็มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะกับเด็ก 6-7 ขวบ เช่นกัน

          5. การใช้อุปกรณ์เหล่านี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดปัญหากับดวงตาได้ ลูก ๆ ของพวกเรา พร้อมแล้วที่จะเผชิญกับปัญหานี้หรือไม่

          6. เมื่อเกิดปัญหากับอุปกรณ์แท็บเล็ต ใครจะเป็นผู้แก้ปัญหาให้ ในเมื่อทั้งครูเองก็ไม่คุ้นเคยกับเจ้าแท็บเล็ตนี้เช่นกัน จะมีครูชั้น ป.1 สักกี่คนที่ใช้แท็บเล็ตพีซีอยู่เป็นประจำจนมีทักษะเพียงพอที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนได้

          7. การให้เด็ก 6-7 ขวบ พกอุปกรณ์เหล่านี้ติดตัวไปและกลับจากโรงเรียน ย่อมทำให้เกิดปัญหาการฉกชิง การขโมย จากเหล่ามิจฉาชีพ แต่ถ้าจะให้ใช้ที่โรงเรียนแล้วเก็บไว้ที่โรงเรียน เด็ก ๆ จะเอาตำราที่ไหนกลับมาอ่านที่บ้าน ในเมื่ออีบุ๊กทั้งหลายล้วนเก็บอยู่ในแท็บเล็ตที่โรงเรียน

          8. คุณภาพของแท็บเล็ตเมื่อเทียบกับราคา ผมเองไม่คิดว่า อายุใช้งานของแท็บเล็ตราคา 3 พันถึง 6 พันบาท จะมีอายุใช้งานเกิน 2 ปี ดังนั้น การคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อเปรียบเทียบกับหนังสือที่เป็น  กระดาษ รวมถึงค่าซ่อมบำรุง จำเป็นต้องคิดให้ดี

          9. ธรรมชาติของเด็กเล็กในชั้น ป.1 นั้น ยังคงวิ่งเล่น ซุกซนกันอยู่ แท็บเล็ตในมือจะทนทานต่อการตก การกระแทก ทนทานต่อของน้ำหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้แล้ว แบตเตอรี่ที่ใช้งานต่อเนื่องได้กี่ชั่วโมง แล้วจะเกิดอันตรายกับเด็ก ๆ ของเรา ในการที่จะต้องไปเสียบปลั๊กนั่งชาร์จแบตกันที่โรงเรียนหรือไม่

          10. ในเมื่อท่าน รมว. บอกว่า เนื้อหาที่จะบรรจุไว้ในแท็บเล็ตนั้น ขึ้นกับความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน ห้องเรียน และโรงเรียน ดังนั้นในเรื่องของเนื้อหาที่บรรจุไว้ในแท็บเล็ตนั้น จึงควรปล่อยให้เป็นการแข่งขันแบบเสรี ห้องเรียนใด โรงเรียนใด คิดว่าโปรแกรมหรือเนื้อหาใดเหมาะสม ก็ให้จัดซื้อโดยอิสระ ถ้าทำได้แบบนี้นอกจากจะเป็นการแสดงความโปร่งใสแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของเมืองไทยเติบโตขึ้นอีกด้วย

          ทุกอย่างมีข้อดีและข้อเสีย การคิดให้รอบด้านจะเป็นประโยชน์อย่างที่สุดต่อบรรดาเด็ก ๆ ของเรา ซึ่งจะต้องเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

          “คิด ศึกษา และวิจัยให้ดี ก่อนจะใช้เด็ก ๆของเราเป็นเครื่องมือในการทดลองครับ”.

สุกรี สินธุภิญโญ
sukree.s@chula.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา: http://www.dailynews.co.th

94% ค้านแจกแท็บเล็ต ป.1

สช.พร้อมจัดซื้อวางสเปกสูง10กิกะไบต์-เชื่อมต่อ wi-fi

     เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.54 นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้นำตัวอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ของบริษัทเอกชน ที่นำมาเสนอ  มาทดสอบประสิทธิภาพโดยใส่เนื้อหา 8 กลุ่มสาระระดับชั้น ป.1 พร้อมแบบฝึกหัด แล้วพบว่า มีจุดเด่น จุดอ่อนแตกต่างกัน บางบริษัทมีการนำแอนนิเมชั่นส์ มาใส่ไว้ช่วยให้เด็กไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้

     ทั้งนี้ จากการทดสอบประสิทธิภาพแท็บเล็ต  สช.ได้กำหนดสเปกเบื้องต้นของแท็บเล็ตระดับชั้น ป.1 จะต้องมีหน่วยความจำไม่ต่ำกว่า 10 กิกะไบต์ สามารถเชื่อมโยงระบบ CYber Home เชื่อมต่อด้วยระบบwi-fi มีระบบสัมผัส มีระบบซูมอินซูมเอ้าท์ในจอ มีความเร็วของเครื่องในระดับที่ดี และมีเนื้อหา (Content) ที่น่าสนใจ ส่วนโรงเรียนนั้นต้องมีความพร้อม เช่น ครูได้รับการอบรมพัฒนา ควรจะมีจอแอลซีดีขนาดใหญ่ ที่จะเชื่อมต่อแท็บเล็ตของครูผู้สอนในห้องเรียน เพื่อความสะดวกในการเรียนการสอน โดยรายละเอียดทั้งหมดนี้จะนำเสนอ น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต่อไป

     ”การจัดซื้อจัดจ้าง ที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ.55 นั้น จะต้องรอนโยบายจาก ศธ.ว่าจะให้ดำเนินการจัดซื้อ รวมทั้งหมด 1.2 แสนกว่าเครื่อง หรือจัดซื้อแยกเป็นรายโรงเรียน ส่วนการอบรมเตรียมความพร้อมของครู จะจัดอบรมในช่วงเดือน เม.ย.55 เพื่อให้ทันการจัดสรรแท็บเล็ตให้นักเรียน ป.1.ช่วงเปิดเทอมวันที่ 17 พ.ค.55″

     เลขาธิการ กช. กล่าวและว่า ส่วนโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรแท็บเล็ต ชั้น ป.1ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2555จะไม่ได้รับการจัดสรรหนังสือเรียนนั้น คงต้องรอนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ ว่าจะนำงบประมาณที่เหลือไปใช้ในส่วนใด โดย สช.มีงบฯ จัดซื้อหนังสือเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยม และงบฯ อุปกรณ์ การเรียนการสอน ประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท สำหรับการจัดสรรแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้น ป.2-ม.6 นอกจากถามความพร้อมของโรงเรียนแล้ว ต้องสอบถามความต้องการของผู้ปกครองร่วมด้วย

     วันเดียวกัน นายอำนวย สุนทรโชติ ประธานชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการแจกแท็บเล็ต นักเรียนชั้น ป.1 และวัตถุประสงค์ในการใช้คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่าง 407 คน ประกอบด้วย ผู้ปกครอง ครู นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักเรียน รร.เตรียมอุดมศึกษา รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และ รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ผลการสำรวจพบว่า ร้อยละ 94.10 ไม่เห็นด้วยกับการแจกแท็บเล็ต ป.1 เพราะยังเด็กเกินไป และหากนำแท็บเล็ตมาใช้จะสร้างปัญหามากกว่าประโยชน์ อีกทั้งการแจกไม่ครบทุกคนก็เป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรม ทั้งนี้ ยังพบพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ โดยร้อยละ 74.88 หมดไปกับการเล่นเกมและเฟซบุ๊ค (facebook)  มีเพียงร้อยละ 25.12 เท่านั้นขณะที่ใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้า

     อย่างไรก็ดี เมื่อเราจำเป็นจะต้องเดินไปตามกระแสโลก ก็จำเป็นต้องสร้างความพร้อมให้เด็ก และต้องมีมาตรการ เช่น การบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม และผู้ปกครองต้องเอาใจใส่การใช้งานของเด็กอย่างเข้มงวด เป็นต้น” นายอำนวย กล่าว

ที่มา – สยามรัฐออนไลน์
http://www.siamrath.co.th/web/?q=94ค้านแจกแท็บเล็ตป1